Søk
banner

Antibac Overflatedesinf. Spray 75 % 750 ml

Beklager - dette produktet er ikke lenger tilgjengelig

Overflatedesinfeksjon Spray 75 % - 750 ml #603002
banner
Tilgjengelighet: På lager
SKU: 3003-10
Leveringstid: 1-2 dager
kr 245,00
Fri frakt
Dette produktet har en minimumsantall på 3
decrease increase

Overflatedesinfeksjon Spray 75 % - 750 ml

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % spray dreper effektiv bakterier, ulike virus og sopp. Spraypumpen har en kraftig doseringsevne uten aerosoldannelse slik at væsken fordeles jevnt på objektet/flaten. Brukes på rengjorte og tørre flater. Væsken etterlater ikke stoffer på flaten etter fordamping og gir ikke resistente bakterier. Sprayen med 750 ml egner seg godt til desinfisering av områder som er vanskelige å komme til, og brukes i helsetjenesten, næringsmiddelindustri, storhusholdning, tannhelsetjenesten, m.fl.

Virketid: 1 minutt.

Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN13697: bacteria & yeast, EN 14476: envoloped viruses, EN 14348, EN 1276, EN 1650: yeast.

Produktdetaljer

75 % Alkohol

Bruksområder

Produktet egner seg svært godt ved vanskelig tilgjengelige områder da spraypumpen gjør at væsken fordeles godt og kommer til overalt. Spraypumpen gir en jevn spraydose uten aerosoldannelse.

 ruksveiledning

Spray desinfeksjonsvæsken på det aktuelle området og la lufttørke. Væsken skal ha en virketid på ett minutt. Der fordamping skjer raskt, gjenta prosedyren.

For privat og profesjonell bruk.

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres
som plast.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktes beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedrvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Giftinformasjonssentralen +47 22591300

SIKKERHETSDATABLAD se "Les mer"

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Screen Cleaner

Rens for alle typer skjermer og glatte flater
kr 298,75
banner
banner
Filters
Sort
display