Søk

Betingelser

OfficeAid er stor nok til å betjene de aller største foretak, samtidig som vi er små nok til å gi tett oppfølging til alle våre kunder. Vi er å få tak i mandag til fredag i vanlig arbeidstid, på telefon 922 97 330 eller på post@officeaid.no - Vi fikser det!

OfficeAid betjener primært bedrifter og virksomheter i offentlig og privat sektor, men vi betjener også privatpersoner.

BESTILLING Ny kunde på OfficeAid.no

Du kan enten velge å handle uten å registrere deg, eller du kan registrere deg hos oss på denne siden. Ønsker du å motta faktura må du registrere deg før utsjekk. Ved registrering må du fylle inn informasjon vi trenger via en enkel registrering. Min konto / registrering finner du ved å trykke på person-ikonet oppe i høyre hjørne ved hjertet.

Vi ser alltid over bestillingen din før vi effektuerer den, ser vi at vi mangler noen informasjon vi vet vi behøver tar vi kontakt med deg. Merk, vi oppretter alle virksomheter etter informasjon som samsvarer med virksomhetens organisasjonsnummer i brønnøysundregistrene, men vi leverer selvsagt til den adressen du mener er hensiktsmessig.

Har du glemt noe – som om du kommer på noe etter at bestillingen er sendt, ta kontakt med oss – Vi fikser det!

Hvordan finne produktet For å finne varen du leter etter, kan du bruke enten søkefeltet øverst på siden, eller finne frem til produkter i de ulike kategoriene. Kategoriene er inndelt med underkategorier som leder deg til ønsket varetype. I alle produktlister vil du også kunne sortere varer på pris og tilgjengelighet. Vi viser bare produkter som inneholder alle søkeordene, men vi tar ikke hensyn til rekkefølgen på søkeordene. For å få gode resultater, er det viktig at du velger fornuftige søkeord.

Priser vises i utgangspunktet inkludert merverdiavgift, men ved å fjerne haken ved "Vis priser inkl. mva." vil priser vises eksklusivt mva.Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til fakturering, porto, frakt, emballasje m.m.

Gjennomføre handel For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde og gjennomføre en handel hos oss, har vi lagt stor vekt på å gjøre handlevogn og kasse så lett forståelig som mulig. Det hender likevel at det ikke vil seg – ta kontakt med oss – Vi fikser det!

Betaling og faktura Til virksomheter utsteder vi faktura – Er virksomheten du representerer registrert som mottaker av EHF-faktura bruker vi det. Hvis ikke sender vi faktura som epost i .pdf format. OfficeAid AS betjener i all hovedsak virksomheter i offentlig og privat sektor. Handlende enkeltpersonforetak, ANS, DA, lag og foreninger, som ønsker faktura, vil som oftest blir kontaktet for en forskuddsbataling.

Betaling med kort og Vipps Det skal være lett å handle hos oss, også for privatpersoner. Vi tilbyr også betalingsløsningen til NETS som tar kort (Visa og MasterCard) og Vipps. 

Betingelser Bedrift

Anvendelse OfficeAid.no er en nettbutikk som selger varer i merkevarer som OfficeAid, VIVAM og andre. Nettbutikken eies av OfficeAid AS (org. nr.: 912 503 259) som ble etablert i 2013. Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra OfficeAid.no.

Bedrifter OfficeAid.no selger til bedrifter, organisasjoner og foretak registrert i Brønnøysundregisteret, her etter omtalt som Bedrifter. OfficeAid AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre til Bedrifter dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon Alle oppgaver og data som finnes i OfficeAid AS sitt produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder OfficeAid AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works OfficeAid AS´s lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom Bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til OfficeAid AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på OfficeAid AS´s lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder OfficeAid AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant - Eiendomsrett OfficeAid AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med OfficeAid AS´s eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifter sitt varelager.

Mangler OfficeAid AS har ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når OfficeAid AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Bedrifter gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedrifter skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til Bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. OfficeAid AS gir ikke Bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar OfficeAid AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor OfficeAid AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. 

Produktansvar Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er OfficeAid AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8. 

Force Majeure Er OfficeAid AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos OfficeAid AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er OfficeAid AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum. 

Eksport Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Oslo tingrett som vedtatt verneting.

Forbehold Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Enkelte viste produkter kan være utgåtte modeller og vi forbeholder oss retten til å levere nyere modeller i disse tilfellene.

Copyright Alt innhold på disse nettsidene er OfficeAid.no eller underleverandør av nevnte eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra OfficeAid AS.

Betingelser Forbruker

Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.officeaid.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.officeaid.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert iforbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller per post.

Definisjon av parter Selger er: OfficeAid AS, Lilleakerveien 4 a, 0283 Oslo, post@officeaid.no, telefon: 67149100, og blir i det følgende benevnt vi eller oss. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt. Nettbutikken eies av OfficeAid AS (org. nr. 912 503 259) og ble etablert i 2013.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter: Orientering, Valg av produkter, Handlekurven, Valg av forsendelses- og betalingsmåte, Eventuell registrering, Kontroll av bestillingen, Bekreftelse av bestillingen og Mottak av ordrebekreftelse.

Bestillings- og avtaleprosess Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser Produktpriser vises i utgangspunktet inkludert merverdiavgift, men ved å fjerne haken ved "Vis priser inkl. mva." vil priser vises eksklusivt mva.Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling Kjøpesummen gjøres opp gjennom vår betalingsløsning i nettbutikken.

Levering og forsinkelse Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser: Holde kjøpesummen tilbake, Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering, Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51), Kreve erstatning. Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til OfficeAid AS) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med OfficeAid AS, betaler ikke OfficeAid AS disse utgiftene.

Garanti Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

Personopplysninger Våre kunder er opptatt av at OfficeAid.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min konto". Kortnummer oppbevares ikke av OfficeAid.no. Nets oppbevarer disse opplysningene, men ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk. Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din "Min konto". Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min konto". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden ("Min konto"). Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt Markedsføring i posten når dette utgis. Dersom handelen blir avbrutt, sender vi deg en e-post hvor du kan klikke deg direkte inn i handlekurven din og fullføre handelen. Den uavsluttede handlekurven blir lagret i 90 minutter. OfficeAid.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. OFFICEAID AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. 

Salgspant Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. OfficeAid AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering Alle priser er oppgitt eksl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra OfficeAid.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan OfficeAid.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter Den som er registrert som kunde hos OfficeAid.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser OfficeAid AS eller OfficeAid AS´s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra OfficeAid.no sin side.

Ekstraordinære forhold OfficeAid AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis OfficeAid AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor OfficeAid AS´s kontroll, og som OfficeAid AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. OfficeAid AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra OfficeAid AS´s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene OfficeAid.no og OfficeAid AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur Er OfficeAid AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er OfficeAid AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, anses Oslo tingrett som verneting. 

Forbehold Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright Alt innhold på disse nettsidene er OfficeAid.no eller underleverandør av nevnte eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra OfficeAid AS.

Filters
Sort
display