Søk
banner

Antibac Hånddesinfeksjon 85%, 1000 ml m/flipptop

Beklager - dette produktet er ikke lenger tilgjengelig

Hånddesinfeksjon 85 % - 1000 ml med fliptop #601603
banner
Tilgjengelighet: På lager
SKU: 3003-01
Leveringstid: 1-2 dager
kr 298,75
kr 236,25
Fri frakt
Dette produktet har en minimumsantall på 3
decrease increase

Flaske 1 liter med vippelokk

Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % er den originale, velkjente og tyntflytende varianten.

Produktserien inneholder 85 % alkohol, hvorav hele 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet. Den flytende væsken kommer godt til overalt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke.

Testdokumentasjon:
Tilfredsstiller EN 1500, EN 13727, EN 13624: gjærsopp, EN 14348, EN 14476: vacciniavirus, Adenovirus og Murine norovirus.

Produktdetaljer

85 % Alkohol

Anvendelse: Hånddesinfeksjon.
Formuleringstype: Væske.
Aktive stoffer: 768 g/kg etanol og 40 g/kg propan-2-ol
Dosering: Påfør tilstrekkelig og fordel over hele hånden slik at huden er dekket i
minst 30 sekunder.
For privat og profesjonell bruk.

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres
som plast.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktes beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedrvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Giftinformasjonssentralen +47 22591300

SIKKERHETSDATABLAD se "Les mer"

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Clean Sanitizer desinf. Sprit 75%, kanne 5 liter

Til desinfisering av hender og flater
kr 998,75
banner
banner
Filters
Sort
display