Søk
banner

Plastic Cleaner

Rens for plast og harde flater
Størrelse
Pose à 10 servietter
Tilgjengelighet: På lager
SKU: 3002-03
Leveringstid: 1-2 dager
kr 247,50
30 dagers Åpent Kjøp – fri frakt
decrease increase

Rens for alle plast og harde flater. Rensen består av en våt serviett for effektiv rengjøring og tørr serviett for åt tørke bort renseveske og smuss. 

Produkt veiledning:
Vask først med den våte servietten for å løse opp skitt og smuss, bruk deretter den tørre for å tørke og rengjøre.

Blir nå levert i ny og mer miljøvennlig embalasje.

 

C12-C14 fettalkoholethoxylat:1 - 5 %, Dioctylsulfosuccinat, natriumsalt:1 – 5 %, Orange terpener:1 - 5 %

Fare

  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  • Fare for alvorlig øyeskade. Kan gi varig skade på øynene, spesielt hvis produktet ikke skylles bort RASK. Kan gi allergi ved hudkontakt. Langvarig eller gjentatt eksponering kan avfette huden med symptomer som rødhet, svie, kløe, sprekkdannelse og evt. eksem. Fortæring av store mengder kan gi kvalme, brekninger og magesmerter. Innånding av høye konsentrasjoner kan forårsake hodepine, kvalme og svimmelhet. Innånding av aerosol/sprøytetåke kan gi lett irritasjon i de øvre luftveiene med symptomer som hoste og nysing.
  • Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

 SIKKERHETSDATABLAD 

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Screen Cleaner

Rens for alle typer skjermer og glatte flater
kr 247,50
banner
banner
Filters
Sort
display